תקנון זה, מסדיר את תנאי השימוש באתר (להלן "התקנון").

הצפייה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש/ משתמש באתר (להלן – "המשתמש") מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צרופותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.

מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תאיר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או מסמך מדיניות הפרטיות באתר ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.

האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

השימוש באתר מותנה בקבלת הסכמת המשתמש לכל ההוראות הכלולות בתקנון זה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון, בטרם תעשה שימוש באתר. במידה שאינך מסכים להוראה מהוראות התקנון, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש.

השימוש באתר אסור למי שלא מלאו לו 18 שנים.

שינויים באתר ו/או והגבלת/הפסקת שירות

יובהר כי תאיר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:​

לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפייה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון. ככל שיתקיים הליך הרשמה במסגרתו מתקבל שם משתמש ו/או סיסמה לצורך השימוש באתר, על המשתמש לשמור אותם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לאתר (ככל שנדרשת) ו/או השימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.

להפסיק את הפעלת האתר (בין באופן זמני ובין לצמיתות).

לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק ממנו.

לערוך שינויים ו/או תיקונים במדיניות ותנאי האתר, לרבות במבצעים הנערכים במסגרתו, בהטבות הניתנות מכוחו, בתנאי מימושן של ההטבות, אופן מימושן וכיו"ב. מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לתאיר בתקנון זה ו/או מכח הדין.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או בתוכנות/ יישומים/ קוד מחשב/ קבצים גרפיים וכיו"ב הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם שלו (Domain name) ו/או בכל התכנים האחרים שבו ובכל הכלול בו (להלן – "החומר המוגן") הינן של תאיר בלבד (או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לתאיר להשתמש בהם כגון שותפים עסקיים).

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו"ב) ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני של תאיר ו/או הנהלת האתר ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של תאיר ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת).

אין בהצגת הסימנים המסחריים של היזמת באתר משום מתן היתר שימוש בהם על ידי גוף שלישי. כל שימוש בסימנים הנ"ל אסור על ידי צד שלישי. תאיר תפעל לאכוף את זכויותיה לפי חוק.

לתשומת ליבך, הפרת זכויות יוצרים או שימוש בסימן מסחרי שלא ברשות עשויה להביא לתביעה אזרחית ללא התרעה מוקדמת וכן יש בהם לעיתים גם עבירה פלילית.

תוכן האתר

האתר מכיל מידע ומספק שירותים הקשורים למוצריה ופעילותה של תאיר ותחומים המשיקים/ קשורים לפעילותה זו לרבות רכישה דרך האתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של תאיר.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי תאיר אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ו/או השימוש בו לרבות הפעולות הנעשות בקשר עם כך.

תאיר אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע בפרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישורים אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו).

תשומת הלב כי האתר, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשוי לכלול מידע בעל אופי פרסומי.

הגבלת האחריות

תאיר אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים" ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו .מודגש שוב כי כל המידע והנתונים המופיעים באתר הם כלליים ונכללים בו לנוחות המשתמשים והעשרתם בלבד. בנוסף, האתר עשוי לכלול מידע שאינו מדויק או מעודכן ועל המשתמש לבדוק ולוודא את נכונות המידע ועדכניותו לפני עריכת כל שימוש בו.

תאיר אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או הצפייה ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו"ב.

תאיר לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להטיל על תאיר אחריות כלשהי, במקרה של תקלה כלשהי המשתמש מוזמן לפנות לתאיר בטל- 052-3885408 או לדוא"ל  ולדווח על התקלה.

מובהר כי במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של האתר יינתן שיקול דעת מלא לתאיר להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לאתר.

תאיר אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של תאיר, או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה.

הצפייה והשימוש באתר ובתוכנו, הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי תאיר ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש באתר ו/או תקנון זה.

המשתמש מתחייב לשפות את תאיר ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

קישורים לאתר

אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).

אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמא – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

המשתמש מסכים כי תאיר רשאית להורות לו להסיר כל קישור לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

השימוש באתר

אין לעשות שימוש באתר למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור תאיר מראש ובכתב.

אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.

אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם (לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו) במסגרת אתר אינטרנט אחר (לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת -frame. 36). אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר (לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב) לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.

המשתמש, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי תאיר רשאית למנוע באופן מיידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש באתר ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).

ביצוע רכישות באתר

באמצעות האתר יתאפשר למשתמש להתרשם ממגוון פריטים שמשווקת תאיר, ולרכוש מתוכם פריטים.

יובהר, כי תצלומי הפריטים באתר מיועדים להמחשה בלבד. תאיר עושה ככל יכולתה על מנת שתצלומי הפריטים ישקפו נאמנה את המראה שלהם בפועל. יחד עם זאת, ייתכנו הבדלים שמקורם במגבלות טכניות (כגון: בעיות גרפיקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות וכו'). מובהר בזאת, כי לתאיר לא תהיה אחריות כלשהי בגין ההבדלים הנ"ל וכי טעות בתיאור המוצר לא תחייב את תאיר ולא תהווה עילה לביטול העסקה.

קיימים פריטים שאינם עומדים למכירה באמצעות האתר, והם מוצגים לצורך התרשמות בלבד.

הרכישה באתר מותרת אך ורק לצרכים אישיים. חל איסור לרכוש באתר פריטים לצרכים בעלי מאפיינים מסחריים. תאיר שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר נעשו למטרות מסחריות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך תאיר לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי ו/או הזמנה מיוחדת ו/או ביטול העסקה.

המחיר שבו יחויב הקונה דרך האתר, הוא המחיר הנקוב באתר בעת מועד ביצוע הרכישה על ידו.

תאיר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי דין, ככל וחל תשלום מע"מ לפי כל דין.

תאיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים כפי שהיא מוצאת לנכון, כולל מבצעים וביטולם, בכל עת וללא מתן הודעה מראש.

ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.

המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש ידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, תאיר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לתאיר בשל כך.

בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

הליך הרכישה יתבצע ע"י בחירת המוצר, מבין כל האפשרויות שבדף כל מוצר, כך שיתווסף לסל הקניות, ולאחר מכן כניסה לסל הקניות, מילוי פרטים אישיים לצורך משלוח ופרטי אמצעי תשלום.

התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד או באמצעות אפליקציית ביט, (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי). ניתן לבצע רכישה בתשלומים באמצעות אשראי טלפוני. בהתקשרות למספר 052-3885408.

המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן- "ההזמנה").

לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק תאיר את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שתאיר תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי ו/או ייכולת ייצור בהזמנה מיוחדת. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.

המכירה באתר מותנית בכך שהמזמין עמד בהוראות תקנון זה במלואן והתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה. המכירה תיחשב כאילו הושלמה רק עם ביצוע התשלום ומשלוח הודעה על ידי תאיר. השלמת המכירה מותנית בכך שהמוצר קיים במלאי ו/או תאיר הסכימה לייצרו. תשומת ליבך, כי כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה ו/או הסכמתה של תאיר לייצור המוצר בהזמנה מיוחדת.

זמינות פריטים במלאי

פריטים המוצעים למכירה באתר זה יסופקו בתנאי שהם מצויים במלאי בעת ביצוע ההזמנה.

במקרה חריג, שבו לאחר קבלת אישור הזמנה לא יהיה ניתן לספק את הפריט המוזמן, נציג ייצור קשר עם המשתמש ויציע לו לבצע הזמנה אחרת ו/או הזמנה מיוחדת ו/או לבטל את ההזמנה המקורית.

יודגש, כי תאיר איננה מתחייבת כי פריטים המוצגים על ידה למכירה באתר יהיו זמינים בכל עת.

תאיר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לשווק כל פריט מהפריטים המוצעים על ידה באתר, וזאת בכל עת וללא מתן הודעה מראש, ולא תהיה למי מהמשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

מדיניות אספקה, החזרות, זיכויים ומשלוחים של מוצרים הנרכשו מן האתר

הזמנות המבוצעות באתר אינן מאושרות באופן אוטומטי והן תלויות באישור תאיר על מנת לבצען. אישור תאיר מותנה בווידוא כל פרטי ההזמנה ואישורם על ידה, זמינות מלאי ואזורי משלוח. ותאיר שומרת על זכותה לסרב לביצוע הזמנה מכל סיבה שהיא עפ"י דין.

מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

תאיר תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

מכיוון שהמוצרים באתר הם made to order מוכנים לאחר הרכישה, ידרשו בין 1-4 ימי עסקים להכינם.

אספקת המוצר תיעשה עם מוכנותו, וזאת לפי בחירתכם את שיטת המשלוח, ורק לאחר שהתשלום בגין המוצר ודמי המשלוח בוצעו במלואם.

דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה אל מחוץ לישראל.

יובהר, כי באזורים מרוחקים ממרכז הארץ ו/או שהגישה אליהם מוגבלת בשל שיקולים ביטחוניים ו/או שיקולים מוניציפאליים אחרים ייתכן עיכוב של עד 21 ימי עסקים במועד האספקה, ועיכוב זה לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר, מקרה שלא ניתן יהיה לספק מוצרים מעבר לקו הירוק מטעמים שאינם בשליטת החברה, יהיה על המזמין לתאם שליחות חלופית עם החברה.

תאיר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסעד הבלעדי של המזמין במקרה של איחור ו/או עיכוב באספקת המוצרים הינו אך ורק הזכות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה.

התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בביט ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

מועד אספקת המוצרים המצוין באתר, ביחס לכל מוצר, מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות שנבחרה ע"י תאיר במועד רכישת המוצר (לא כולל ימי ו'-ש', ערבי חג וחג) כאשר תחילת ספירתם הינה ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה וסיום הכנת המוצר אשר כאמור יכולה להימשך עד 4 ימי עסקים.

מודגש כי הזמנה שבוצעה ושולמה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

תאיר לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש. תאיר לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לתאיר מראש, תנקוט תאיר במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בפרק ד' שלהלן.

תאיר, או מי מטענה, לא יהיו אחראים לאיחור במסירה בשל אירועים שאינם ניתנים לשליטתם, לרבות נזקי טבע ו/או מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או תקלות במערכת הטלפונים ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או כל גורם אחר הנובע מכוח עליון.

בכל מקרה של איחור במסירה, הנך מוזמן ליצור קשר עם תאיר בטלפון 052-3885408 או בדוא"ל.

איסוף עצמי

 

ניתן לאסוף את הפריט המוזמן באופן עצמי בתנאי שמדובר בציור מקורי בלבד ובתיאום מראש מרחוב שדרות ההגשמה 11 חריש – ללא עלות. הוראות הגעה לאיסוף ישלחו ללקוח.

 

יודגש כי על מזמין המעוניין באיסוף עצמי לעקוב אחר ההוראות להזמנה באיסוף עצמי כפי שמצויים באתר, וכן להמתין להשלמת תיאום פרטי האיסוף.

 

יודגש כי במוצר גדול במיוחד, יחולק המשלוח בהתאם למספר יחידות האריזה המתאימות למוצר וחיוב המשלוח יבוצע בהתאם לסוג המשלוח ומספר היחידות בהתאמה.

 

קבלת הפריט המוזמן

בעת אספקת המוצר, רשאית תאיר לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

 

ביטול רכישה/החלפה

מכיוון שמוצרי תאיר הינם מוצרים המיוצרים באופן אישי ופרטני לכל לקוח, על פי מידות ו/או דרישות מיוחדות, אזי אין אפשרות לבטל הזמנה לאחר התחלת ביצועה. ביטול הזמנה יהיה אפשרי רק אם טרם התחילה תאיר בביצועה.

יובהר כי תחילת ייצור ההזמנה הנו יממה (24 שעות) לאחר ביצוע ההזמנה ואישור חברת האשראי לחיוב כרטיס האשראי.

בקשה לביטול לאחר הזמנה יעשה באמצעות קבלת הודעת ביטול בכתב בלבד לתאיר, באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת, אלא אם נמסר ללקוח אחרת.

תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.

ביטול עקב פגם

בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, תאיר תהיה מוכנה לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין במוצר זהה ללא תשלום הוא יוכל לקבל החזר כספי מלא על עלות המוצר.

יש לקחת בחשבון שסטייה של עד % 15 בצבע ועד 3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב שלך ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב לייצור בפועל.

החזר כספי

תאיר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב, לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ותאיר תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי תאיר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

בהינתן כי המשתמש מבקש להחליף/לבטל מוצר אשר הוזמן כמוצר הקיים במלאי (ציורים מקוריים בלבד), ואשר לא בוצעה כל התאמה למשתמש, תאיר תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הפריט אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבה מהקונה סכום כלשהו פרט לדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הפריט שהוזמן או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, ההחזר הכספי לא כולל את דמי המשלוח.

יודגש כי מאחר שכל המוצרים מיוצרים בהזמנה מיוחדת על פי הפרמטרים שנמסרו, אזי לא ניתן לבטל הזמנה של פריט אשר הוזמן בהזמנה מיוחדת או שיוצרו במיוחד עבור המשתמש וכן מוצרים שלא ניתן לארוז אותם מחדש בהתאם לאריזתם המקורית.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם בפריט המוזמן ו/או אי התאמה ו/או אי אספקה במועד ו/או עקב כל הפרה אחרת של התקנון בידי תאיר, יחולו ההוראות הבאות:

במקרה שייצור המוצר לא התחיל, אזי תאיר תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבו מהקונה דמי ביטול כלשהם.

תאיר רשאית לבטל עסקה ולהשיב ללקוח את כספו במקרה בו נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

יודגש כי הזמנה של פריט אשר בוצע בהזמנה מיוחדת אינה ניתנת לביטול במידה והחל תהליך הייצור.

אחריות לפריטים

כל המוצרים באתר כוללים אחריות ל-12 חודשים אלא אם צויין אחרת.

במקרה של מוצר פגום או תקול יש לפנות לתאיר בטל- 052-3885408 בוואטסאפ או בדוא"ל ולדווח על התקלה. יש לצרף תמונה ברורה של הפגם לדיווח.

האחריות אינה כוללת נזק פיזי למוצר (שבירה, קריעה וכד'…) ו/או כתוצאה משימוש לא נכון (מגע עם מים למוצרים שאינם מיועדים לכך, שימוש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים, חיבור למתח לא מתאים וכד'…) ו/או נזק שנגרם בהובלה שבוצעה באיסוף עצמי. במקרה של משלוח עד הבית, חובה על המזמין לבדוק את המוצר ולהודיע תוך 48 שעות ממועד המסירה באם התגלה פגם.

תאיר אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי תאיר בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

פרטיות

תאיר מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של תאיר.

מוסכם בזאת, כי אין באמור כדי להגביל את תאיר ו/או מי מטעמה מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגותם וכד'), ושימוש זה יהיה מותר וייעשה על ידי תאיר ו/או מי מטעמה על פי שיקול דעתם הבלעדי.

סודיות המידע

תאיר נוקטת בכל האמצעים המקובלים והסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו, וזאת, בין היתר, על ידי שימוש במערכות מתקדמות לאבטחת נתונים. יחד עם זאת, למרות מאמצי תאיר לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, ותאיר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או הפרטים שיתקבלו ממך באתר ישמשו אותנו לצרכים סטטיסטיים שונים, ובתנאי שפרטים אלו לא יזהו אותך אישית.

כל מידע אישי אשר יישלח אל תאיר באמצעות טופס "צור קשר" יישאר חסוי ותאיר לא תשתמש בדואר האלקטרוני של המשתמש, חוץ מאשר לשלוח את הניוזלטר של תאיר או להשיב על שאלות המשתמש אשר נשלחו באמצעות טופס "צור קשר".

המשתמש זכאי בכל עת להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה מרשימת התפוצה" שיופיע בעת קבלת הניוזלטר בדואר האלקטרוני.

רשימת דיוור

בעצם מסירת פרטי המשתמש לצורך הרשמה לדיוור או ביצוע רכישה באתר, מביע המשתמש את הסכמתו לקבל דבר פרסומת ישירות לדוא"ל ו/או לכתובת מגוריו ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותו, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו באתר, ולא תהיה לך כל טענה כנגד תאיר ו/או מי מטעמה בעניין זה.

תשומת לבך, יש לך אפשרות בכל רגע נתון להודיע לתאיר על סירובך לקבל דברי פרסומת (להלן: "הודעת סירוב"), כאמור לעיל.

שמירת הזכות לשינויים

מוסכם בזאת, כי רישומי מחשב עיבוד הנתונים של תאיר, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.

יובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

סיום ההתקשרות

תאיר שומרת על זכותה הבלעדית לסרב לתת גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. בנוסף, רשאית תאיר לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה כולו או חלקו.

 

איסור על שימוש בלתי חוקי באתר

אין לעשות שימוש באתר זה למטרות בלתי חוקיות ולכל מטרה האסורה על פי התנאים הכלולים בתקנון זה. למען הסר כל ספק, חל איסור מפורש על איסוף תמונות ופרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, ותאיר שומרת לעצה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים שברשותה על מנת להביא להפסקה מידית של כל פעילות אסורה כאמור לעיל.

 

דין ושיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב – יפו בלבד.

 

שרות לקוחות

לכל שאלה בכל נושא ניתן לפנות לכתובת דוא"ל של תאיר, כפי שמופיעה באתר החברה.

לא ניתן לבצע כל הזמנה דרך הדוא"ל של תאיר, למעט אם נמסר ללקוח אחרת באופן מפורש.

נגישות

 

הצטרפו לרשימת התפוצה וקבלו עידכונים על כל המתרחש בסטודיו.
10% הנחה לכל רכישה באתר בהצטרפות למועדון הלקוחות.

×
דילוג לתוכן